សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្អិច (kâkqĕch)

  1. ពាក្យ​សម្រាប់ចម្រើន​ពាក្យមាត់ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង(ត្រី)។
    ត្រី​មាត់​កក្អិច

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត