សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ក្អៀកៗ > ក- + ក្អៀក > កក្អៀក។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្អៀក (kâkqiĕk)

  1. ក្អៀកៗច្រើន​ដង​មិន​ដាច់សូរ
    សើច​កក្អៀក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឧទានសព្ទកែប្រែ

កក្អៀក (kâkqiĕk)

  1. សំឡេងក្អៀក​ៗ​ច្រើន​ដង​មិន​ដាច់​សូរ។

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស