កង់គ្លីយ៉ុងទឹករងៃ

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ បារាំងខ្មែរ 'កង់គ្លីយ៉ុង' + ខ្មែរ 'ទឹករងៃ'> កង់គ្លីយ៉ុងទឹករងៃ។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. (រោគវិទ្យា) កូនកណ្ដុរទឹករងៃ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ពន្យល់ពាក្យថ្នាក់ទី៩-១២