សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី បារាំង ganglion

នាមកែប្រែ

កង់គ្លីយ៉ុង (kângkliyŏng)

  1. (ប្រសាទកាយវិភាគសាស្ត្រ)
    1. មជ្ឈាន្តគោល
    2. កូនកណ្ដុរ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ