ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ + ឈរ> កឈរ។

គុណនាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ដែលនៅហូបបានផឹកបាន។

កំណត់ប្រើប្រាស់កែប្រែ

  • ប្រើនៅពេលមនុស្សជិតស្លាប់ រឺ មនុស្សចាស់។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត