សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចប់ + មាត់ > កញ្ចប់មាត់។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រជុំមាត់។
    ដាល់​ត្រូវ​ត្រង់​កញ្ចប់មាត់

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស។