សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្ចប់ > ខ ្ច ប់ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ច + ប់ > កញ្ចប់។ (ផ្នត់ជែក)

នាមកែប្រែ

កញ្ចប់ (kânhchâb)

  1. អ្វី​ៗ ដែល​ខ្ចប់, បង្វេចវេច​ខ្ចប់។
 
កញ្ចប់បារី

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមរនាប់កែប្រែ

កញ្ចប់ (kânhchâb)

  1. នាមដែលប្រើសម្រាប់ដាក់នៅពីក្រោយគុណនាមចំនួនដើម្បីរាប់របស់ណាដែលញាត់ចូលខ្ចប់នឹងរបស់អ្វីមួយដូចជា ស្បោង ថង់ អ្វីជាដើម។ល។
    ទិញតែមួយ​កញ្ចប់
    ថ្នាំ​មួយ​កញ្ចប់

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស