កញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី កញ្ចាញ់ច្រាស + ព្រុយ + ខ្មៅ> កញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រភេទត្រីទឹកសាបពួកអំបូរ កញ្ចាញ់ច្រាសកន្ត្រង មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា អំបាស្ស៊ីសកូបស៊ី។ ប្រវែង ១០,២ សម.។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិនានុប្បវត្តិជលផលកម្ពុជា។
  • វិគីអង់គ្លេស។