សូមដាក់រូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចាញ់ + ច្រាស > កញ្ចាញ់ច្រាស។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ប្រភេទ រូបកន្តុលស្ដើង​តូច មាន​ទ្រនុងខ្នងនិង​ទ្រនុង​ពោះ​ជាបន្លា។ ជាត្រីស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ កញ្ចាញ់ច្រាស់កន្ត្រង ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អំបូរនេះគឺ អំបាស្ស៊ីឌែ។ កញ្ចាញ់ច្រាសមានបីប្រភេទ កញ្ចាញ់ច្រាសធំ កញ្ចាញ់ច្រាសតូច និងកញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ។ វាក៏ស្ថិតក្នុងពួកពីរដែរ ដូចជា អំបាស្ស៊ីស និង បរំបាស្ស៊ីស
  2. (ផរុសវាចា) សំដីហៅដោយប្រៀបនឹងការកាចឆ្នាសរបស់នារី ព្រោះតែគាត់ប្រើសំដីនោះមិនអោយចាញ់អ្នកណានិយាយគ្របលើគេ
    មេកញ្ចាញ់ច្រាស
  3. (ផរុសវាចាសំណើច) ភាសាហៅស្ត្រីដែលអាយុតិចជាងខ្លួន រឺ ច្រើនជាងខ្លួនដែលកាចឆ្នាស និយាយអោយចច្រែត ថាក្នុងន័យលេងសើច បែបសរសើរផងបង្អាប់ផង។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត។