សូមដាក់រូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចាំង + ចង្វាយ> កញ្ចាំងចង្វាយ

នាមកែប្រែ

កញ្ចាំងចង្វាយ (kânhchămngôchângvéay)

  1. (ក្បាច់) ក្បាច់រចនាដែលមានទំរង់ស្លឹកពោធិ៍ បណ្ដូលមានមាត្ររាងមូលស្រួចចុងឬរាងតំណក់ទឹក មានឆែកជាន់ឬ២ជាន់។ ក្បាច់នេះផ្គុំឡើងដោយកញ្ចាំងរាយលម្អលើចង្វាយផ្សេងគ្នា

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ព្រឹត្តិបត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភាសាជាតិខ្មែរ