បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចាំង + ត្របកទំពាំង> កញ្ចាំងត្របកទំពាំង

នាមកែប្រែ

កញ្ចាំងត្របកទំពាំង (kânhchămngôtrâbâktumpeăng)

  1. (វិចិត្រសិល្បៈ) ក្បាច់រចនាដែលមានទំរង់ស្លឹកពោធិ៍ទ្រវែង បណ្ដូលមានមាត្ររាងមូលស្រួចចុងឬរាងតំណក់ទឹក មានឆែក១ជាន់ឬ២ជាន់។ ក្បាច់នេះមានទំរង់វែងជាងកញ្ចាំងរាយ និងមានទំរង់ដូចត្របកទំពាំង ជួនកាលផ្កុំឡើងដោយកញ្ចាំងរាយ។

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ព្រឹត្តិបត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភាសាជាតិខ្មែរ។