សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

???

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កញ្ចិល (kânhchĕl)

  1. ភូមិនៃឃុំកំពង់រាប ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ