សូមជួយដាក់រូបភាពផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចឹង + > កញ្ចឹងក។

នាមកែប្រែ

កញ្ចឹងក (kânhchœ̆ngkâ)

  1. កន្លែង​អវយវៈ​ក្រោមកន្ទូតអូង

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. វចនានុក្រមអាន។