សូមដាក់រូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះ + អង្កាម

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. កញ្ចុះមួយប្រភេទមានរូបរាងតូចៗល្អិត វាស្ថិតក្នុងពួកពីរ គឺ អាគីស៊ីស និង ពួក ផ្សូដូបាហ្ការៀស

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។