សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

កាំពុជៈប៉្រទេស[kampuceak-prɑteih]

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ(បាលីកម្ពុជ-+សំស្ក្រឹត-ប្រទេស)>កម្ពុជប្រទេស

កម្ពុជប្រទេស

  1. ប្រទេស​កម្ពុជា

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត