-ករ

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

ក[kɑɑ]

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីបាលី kara (ករ 'មានន័យថាដៃ')

ករ

  1. ដៃ
    លើក​ករ​ប្រណម្យ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត