ករ

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីបាលី -kara (-ករ 'អ្នក-')

ផ្នត់ចុង

កែប្រែ

-ករ

  1. សម្រាប់ដាក់នៅខាងចុងមានន័យថាអ្នកធ្វើអ្វីមួយ ។

ពាក្យទាក់ទង

កែប្រែ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត