ខ្មែរ កែប្រែ

នាម កែប្រែ

កសិកម្មគោចរ

  1. (ភូមិវិទ្យា, កសិកម្ម) ប្រភេទមួយនៃកសិកម្មចិញ្ចឹមពោះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង ដោយគួបផ្សំការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាហ្វូង។ គេចល័តហ្វូងសត្វជាបន្តបន្ទាប់ទៅចិញ្ចឹមនៅកន្លែងមានវាលស្មៅនិងតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះ។ កសិកម្មប្រភេទនេះធ្លាប់កើតមាននៅទ្វីបអឺរ៉ុប ដោយគេចល័តសត្វតាមរដូវទៅរកវាលស្មៅ (រដូវក្ដៅឬរងា)។[១]

ន័យផ្ទុយ កែប្រែ

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច = Economic lexicon:ភាគទី១: អង់គ្លេស-ខ្មែរ, ភាគទី២: ខ្មែរ-អង់គ្លេស = Part One: English-Khmer, Part Two: Khmer-English/ រៀបរៀងដោយ ផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយនៃ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦ មេពាក្យ កសិកម្មគោចរ