កសិកម្មព្រៃដុត

ខ្មែរ កែប្រែ

នាម កែប្រែ

កសិកម្មព្រៃដុត

  1. (ភូមិវិទ្យា, កសិកម្ម) ដំណាំព្រៃដុត ការដាំដុះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃត្រូពិក ដោយការកាប់ព្រៃហើយដុតដើម្បីបានដីមានជីជាតិ សម្រាប់ដំណាំ (ស្រែឬចម្ការ)។ គេដាំដំណាំជាចម្ការវិលជុំ ដោយកាប់និងដុតព្រៃ ហើយដាំនៅកន្លែងមួយ រួចបន្តទៅកន្លែងមួយទៀតតាមរបៀបដដែលនេះ រហូតដល់ពេលវិលមកកន្លែងដើមវិញ ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយរបស់សហគមន៍នីមួយៗ។
    ឧ. កសិកម្មព្រៃដុតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឦសាននៅកម្ពុជា។[១]

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ មេពាក្យ កសិកម្មព្រៃដុត