កាយវិភាគសាស្ត្រ

ខ្មែរ

កែប្រែ

កាយវិភាគសាស្ត្រ

  1. វិទ្យាសាស្ត្រដែលទាក់ទងជាមួយទំរង់ និង រចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គសរីរាង្គ; រចនាសម្ព័ន្ធ រឺ អង្គចាត់តាំងកាយវិភាគសាស្ត្រ។ [១]

អនុសព្ទ: នរវិភាគសាស្ត្រ រុក្ខវិភាគសាស្ត្រ សត្តវិភាគសាស្ត្រ

ពាក្យដកស្រង់

កែប្រែ

ពាក្យទាក់ទង

កែប្រែ

បំនកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ