ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ ថ្ងៃអាទិត្យ
សទ្ទតា ថ្ងៃ អា-ទិត
ឡាតាំងយានកម្ម thngay ʼaatɨt
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj ˈʔaːtɨt/


នាម

ថ្ងៃអាទិត្យ

  1. ថ្ងៃអាទិត្យចណ្ណភាគដី

មើលផងដែរ

បកប្រែ