នាម

វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

មករា (meykgărā)

  1. January

ន័យដូច

កែប្រែ