ទង់ជាតិ
ទីតាំង

ខ្មែរ កែប្រែ

នាម

  1. ប្រទេសដែលនៅក្នុងអាស៊ីគ្នេយ៍ខាងជើងជាប់ចិន និងលាវ ខាងលិចជាប់ខ្មែរនិងសមុទ្រឥណ្ឌា

បកប្រែ កែប្រែ