អានថា៖ «អា» ជាស្រៈនិស្ស័យខ្មែរ លំដាប់ទី១។

  • បើប្រើផ្សំជាមួយព្យញ្ជនៈប្រភេទឃោសៈ អានថា៖«អា» ។ ឧទាហរណ៍៖ កា, ថា,តា,ហា
  • បើប្រើផ្សំជាមួយព្យញ្ជនៈប្រភេទអឃោសៈ អានថា៖«អ៊ា» ។ ឧទាហរណ៍៖ ជា, ទា,មា,លា

a ea