វិគីភីឌា ja

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

ជប៉ុន កែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា កែប្រែ

(romaji i)

 
ពុម្ពអក្សរい
ឯកសារ:Japanese Hiragana I.svg
លំដាប់នៃការសរសេរ

នាម កែប្រែ

(rōmaji i)

  1. : ក្រពះ
  2. : ទីតាំង
  3. : ឆន្ទៈ
  4. : អណ្តូង

ការអានកាន់ជិ កែប្រែ

(រ៉ូម៉ាជិ i)

ការអានអុងយ៉ុម៉ិ កែប្រែ