ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

(hiragana , rōmaji i)

  1. ក្រពះ