ជប៉ុន កែប្រែ

នាម កែប្រែ

(hiragana , rōmaji i)

  1. ក្រពះ