ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ


外国 (បរទេស) + 語 ("ភាសា")

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 360: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. ភាសាបរទេស

ពាក្យ​ផ្ទុយកែប្រែ

  1. 母国語 (ぼこくご, bokokugo) ភាសា​កំណើត