នាម​ភាសាជប៉ុន កែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

目的 (hiragana もくてき, rōmaji mokuteki)

  1. គោលបំណង, កម្មវត្ថុ