ភាសាកូរ៉េកែប្រែ

Alternative formsកែប្រែ

  • 1월 (irwol)

ប្រភពពាក្យកែប្រែ

ពាក្យ Sino-Korean មកពី (“one”) និង (“month”)

នាមកែប្រែ

일월 (irwol, hanja 一月)

  1. មករា

មើលផងដែរកែប្រែ

  • 정월 (jeong-wol, “first month of the traditional Korean calendar”, 正月)