អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

E

  1. (វិសាណូវិទ្យា) ការបំព្រួញ នៃ envelope