អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

N

  1. (វិសាណូវិទ្យា) ការបំព្រួញ នៃ nucleocapsid