ម៉ាឡេកែប្រែ

វិគីភីឌាម៉ាឡេមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ms

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ អង់គ្លេស February

នាម Februari (អក្សរJawi فيبرواري)

  1. កុម្ភៈ (ខែសុរិយគតិ).