ម៉ាឡេកែប្រែ

វិគីភីឌាម៉ាឡេមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ms

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ អង់គ្លេស January

នាម Januari (អក្សរJawi جانواري)

  1. មករា (ខែសុរិយគតិ)