អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

raja

  1. រាជា ។