សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ អក្សរ+សព្ទ>អក្សរសព្ទ

នាម កែប្រែ

អក្សរសព្ទ

  1. អក្សរ​ល្អិត​ៗ​ដែល​សរសេរ​ដាក់​សព្ទ​ប្រែ​នៅ​ប៉ែក​ខាង​លើ​ក្បែរ​ភាសា​ដទៃ។

បំណកប្រែ កែប្រែ

=ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត