អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. សរសេរ
  2. ​​និពន្ធ​
    • Mark Twain wrote many novels.
      ម៉ាក​ធ្វេន បាន​និពន្ធប្រលោមលោកជាច្រើន។