សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កកាត (kâkat)

  1. ដែល​នៅ​សល់​តិច, នៅ​សល់​រលាប​ៗ។
    ទឹក​សម្ល​នៅ​សល់​កកាត​នឹង​បាត​ឆ្នាំង។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត