សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្អិក (kâkqĕk)

  1. ជាពាក្យបន្ថែមន័យអោយពាក្យសើចកាន់តែរណ្ដំណែងណងឡើង។
    សើចកក្អិក

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស