សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្អៀច (kâkqiĕch)

  1. ពាក្យ​សម្រាប់ចម្រើនពាក្យចុះឲ្យ​ប្លែក​ឲ្យច្រើនឡើង (ដង្កូវ)។
    ដង្កូវ​ចុះ​កក្អៀច

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កក្អៀច (kâkqiĕch)

  1. ដែលសម្រាប់ចម្រើនពាក្យចុះឱ្យប្លែកឱ្យច្រើនឡើង។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត