សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កខុប (kâkhŏb)

  1. ឈ្មោះសត្វល្អិត​មួយ​ប្រភេទរូប​ដូចកន្លាតតែ​នៅ​ក្នុង​ទឹក។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត