សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កួច > កង- + 'កួច'>កង្កួច។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កង្កួច (kângkuŏch)

  1. ស្រែក​រក​គ្នា (ដំរី)។
    ដំរី​កង្កួច

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស