កញ្ចុកបត្តសត្វ

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កញ្ចុកបត្តសត្វ

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុកបត្ត + សត្វ

នាមកែប្រែ

កញ្ចុកបត្តសត្វ (kânhchŏkbâttâstâv)

  1. ប្រភេទសត្វល្អិតមួយប្រភេទ ដែលមានសំបកស្លាបរឹង ពីរផ្ទាំងគ្របលើស្លាបទន់ ហើយវាក៏ជាប្រភេទសត្វល្អិតស្លាប ដែលមានឆ្អឹងក្រៅខ្លួន ដែលគេហៅថា ពហិអដ្ឋិសត្វ ហៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រថា កូឡេអូបតេរ៉ា
Translationsកែប្រែ