បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះ + ស្ទឹង> កញ្ចុះស្ទឹង

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ត្រីកញ្ចុះស្ទឹងមួយប្រភេទមានរូបរាងសន្ដាននឹងកញ្ចុះ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា មីស្តឹសអាទ្រីផ្វាស្យាទុស ក្នុងពួកមីស្តឹស ប្រវែង ១៥​ សម.។

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។