សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ឆត (kânhchhât)

  1. ដែលខាត, មាន​ឈូង, ឆក, មិន​ជា​ធម្មតា
    ច្រមុះ​កញ្ឆត

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Online Dictionary