សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ឆើញ (kânhchhaeunh)

  1. ខើចប៉ែកខាងលើ
    មាត់កញ្ឆើញ (គឺ​មាត់​ខើច​បបូរ​ខាង​លើ...)។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. [១]
  3. Online Dictionary