សូមជួយដាក់សំឡេង និង រូបភាពផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កញ្ឆៀវ (kânhchhiĕv)

  1. ឈ្មោះ​ខ្យងសមុទ្រ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ស្នូក​តូច​កំប៉ាត មាន​កន្ទុយ សម្បុរដូច​ក្ដាម

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary