កសិកម្មសរីរាង្គ

ខ្មែរ កែប្រែ

នាម កែប្រែ

កសិកម្មសរីរាង្គ

  1. (ភូមិវិទ្យា, កសិកម្ម) ការដាំដុះនិង/ឬការចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ធ្វើអាហារ ដែលប្រើរូបធាតុ សរីរាង្គធម្មជាតិឬ ផ្សំសម្រាប់ធ្វើជី ថ្នាំសម្លាប់ សត្វល្អិត ចំណីសត្វ...។

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ មេពាក្យ កសិកម្មសរីរាង្គ