ខ្មែរ កែប្រែ

នាម កែប្រែ

កសិកម្មអតិផល

  1. (ភូមិវិទ្យា, កសិកម្ម) ការដាំដុះដែលប្រើដីឱ្យដល់កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលពលកម្ម គ្រឿងយន្ត ពូជដំណាំ បច្ចេកទេសដាំដុះ ជី និង ថ្នាំកសិកម្ម ... ត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមតម្រូវ ការដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងផ្ទៃដីមួយឯកតា

ន័យផ្ទុយ កែប្រែ

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ មេពាក្យ កសិកម្មអតិផល