សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កាន់

  1. ចាប់​ខ្ជាប់
    កាន់​ដំបង
    កាន់​ឆត្រ

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ

សន្តានពាក្យកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត