សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ ការ+ងារ>ការងារ។

នាម កែប្រែ

ការងារ

  1. កិច្ច​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​មុខងារ​របស់​ខ្លួន
    ធ្វើ​ការងារ។
    មាន​ការងារ។

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត